a
a

Tietosuojaseloste

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

Laatimispäivä: 03.02.2022

 1. Rekisterinpitäjä

Lillan Nordic Oy 

Kurjentaival 35, 33100 Tampere

p.  +358403530328

 1. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyseessä on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) (”MaRaL”) tarkoitettu matkustajarekisteri, johon talletettavia matkustajienhenkilötietoja käsitellään MaRaL:n 6 §:n mukaisen matkustajailmoituksen tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

MaRaL velvoittaa Lillan Nordic Oy:n tunnistamaan asiakkaansa ja tallentamaan majoittujien tiedot 1 vuoden ajan. Lisäksi asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän (Lillan Nordic Oy) asiakaspalvelu- ja suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on sallinut tällaisten käsittelyn.

 1. Rekisterin tietosisältö

Matkustajarekisteriin talletetaan matkustajasta seuraavat MaRaL 6 §:n mukaiset matkustajatiedot ja siinä mainituin edellytyksin:

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3) matkustajan osoitetiedot;

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen (jos matkustajan asuinpaikka on muu kuin Suomi);

5) matkustajan matkustusasiakirjan (kuten passi ja viisumi) numero, paitsi jos matkustaja on Pohjoismaan kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa;

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä; sekä

7) majoittumisen tarkoitus (kuten vapaa-aika, työ tai muu syy), jos matkustaja on tämän ilmoittanut.

Lisäksi matkustajarekisteriin talletetaan matkustajan sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero.

Matkustajarekisteriin talletettuja tietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan niiden rekisteriin merkitsemisestä, jonka jälkeen matkustajatiedot poistetaan. Seuraavat matkustajatiedot voidaan kuitenkin tämän jälkeen siirtää rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin käsiteltäväksi siinä mainittuja tarkoituksia varten:

1) matkustajan nimi ja syntymäaika;

2) kansalaisuus;

3) matkustajan osoitetiedot;

4) vierailun ajankohta, kesto ja tarkoitus; sekä

5) matkustajan sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä MaRaL:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin MaRaL:ssa laissa säädetään. Matkustajatietoja voidaan lisäksi tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Matkustajien tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen sanotunlainen siirto voi kuitenkin olla perusteltua lain sallimissa tapauksissa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

 1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 2. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Matkustajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, matkustaja voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.

 1. Kielto-oikeus

Matkustajalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa matkustaja voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 2 mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

 

ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti.

Laatimispäivä: 03.02.2022

 1. Rekisterinpitäjä

Lillan Nordic Oy

Kurjentaival 35, 33100 Tampere

p.  +358403530328

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän kulloinkin tarjoamien majoitus- ja muiden palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen.

Asiakasrekisteriin talletettuja, kohdassa 5 mainittuja henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen ja ylläpito;
 • Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen, yhteydenpito asiakkaaseen sekä muut asiakaspalvelutarkoitukset;
 • Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikosten ja väärinkäytösten selvittäminen;
 • Laskutus- ja perintätoimenpiteet sekä luotonvalvonta;
 • Suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, tutkimus, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset, kuten asiakkaan tekemien valintojen perusteella tapahtuva profilointi yksilöllisemmän ja monipuolisemman sisällön ja palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle.
 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat vaihdella asiakkaan tekemien valintojen mukaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, vierailun ajankohta ja kesto, käyttäjätunnukset mikäli asiakas on rekisteröitynyt rekisterinpitäjän palveluun, asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja muut asiakkaan palvelussa tekemät valinnat sekä profilointitiedot.

Rekisterinpitäjän hotellien yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava kameravalvonta. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen. Tallenteita voidaan käyttää ainoastaan majoitustilojen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseen. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2) viikkoa tallennuspäivästä lukien, ellei säilyttäminen tätä pidempään ole perusteltua pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään majoitusvarauksen tekemisen ja/tai oston suorituksen ja/tai matkustajailmoituksen täytön yhteydessä sekä rekisterinpitäjän matkustajarekisteristä tai asiakkaan itse luovuttaessa tietoja esim. markkinointikampanjaan osallistumisen yhteydessä. Pidämme tärkeänä, että asiakastiedot ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä rekisterinpitäjän markkinointiviestintää hoitavalle kumppanille. Yksittäisen asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille laissa määritellyissä tilanteissa ja/tai laissa säädettyä tarkoitusta varten.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kohdan 3 mukaisia tarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä, esim. EU-US Privacy Shield.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

 1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
 2. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.

 1. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ja vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Kielto- ja oikaisuasioissa asiakas voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

EVÄSTEET (COOKIES)

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka nettiselain tallentaa laitteellesi. Evästeitä on kahdenlaisia. Väliaikaiset istuntotunnusevästeet sulkeutuvat samalla kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet tallentuvat selaimesi muistiin. Evästeet eivät vahingoita laitettasi, eikä sinua tai muitakaan yksittäisiä käyttäjiä voida tunnistaa niiden avulla kerättävillä tiedoilla.

Evästeet auttavat meitä palvelemaan sinua paremmin

Voidaksesi käyttää sähköisiä palvelujamme edellytämme, että hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustollamme. Keräämme evästeillä palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyviä tietoja. Hyödynnämme evästeiden käsittelyssä analytiikkaohjelmia – emme kerää käyttäjistä minkäänlaisia henkilötietoja.

Evästeet etsivät sinulle kohdennettua mainontaa

Voidaksesi käyttää sähköisiä palvelujamme edellytämme, että hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustollamme. Keräämme evästeillä palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyviä tietoja. Hyödynnämme evästeiden käsittelyssä analytiikkaohjelmia – emme kerää käyttäjistä minkäänlaisia henkilötietoja.

Seuraamme evästeiden avulla muun muassa sivujen latautumisaikaa ja millaista tietoa kävijät etsivät. Käytämme evästeitä myös mainonnan tehokkuuden mittaukseen. Jos olet rekisteröitynyt sivuillemme, eväste hallinnoi sisäänkirjautumistasi ja pääsyä omiin varaustietoihisi. Analysoimme keräämämme tiedot ja kehitämme niiden perusteella palvelujamme entistä käyttäjäystävällisemmiksi.

Evästeet etsivät sinulle kohdennettua mainontaa

Hyödynnämme evästeitä myös uudelleenmarkkinoinnissa ja Google Analyticsissa. Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaansa todennäköisten kiinnostusalueidesi perusteella. Mikäli et halua kohdennettua mainontaa, voit estää sen klikkaamalla alla olevia linkkejä. Sinulle näytetään mainoksia myös eston jälkeen, mutta niitä ei ole valittu kiinnostusten kohteidesi mukaan.

 • Estä Adform-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Google-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä Facebookin-mainonnan kohdennus täältä
 • Estä muiden kolmansien osapuolten kahdennettu mainonta täältä

Haluatko poistaa evästeet käytöstä?

Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin vaihdat käyttäjäprofiilisi perustana toimivaa tunnistetta. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta tiedonkeruuta kokonaan, se ainoastaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin perustuvan profiilin.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta voit myös muokata selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet kokonaan käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, voit edelleen selata sivustoamme. Saattaa kuitenkin olla, ettet voi silloin hyödyntää kaikkia sivustomme osia. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivustomme joidenkin palvelujen toiminnallisuuteen.

Suosittelemme evästeiden käytön sallimista. Evästeiden myötä meillä on mahdollisuus seurata ja tarkastella asiakkaidemme mielenkiinnon kohteita ja tarjota yhä parempaa palvelua.

Lillan Nordic Oy– KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Kilpailuihin osallistuminen

Lillan Nordic Oy:n järjestämiin kilpailuihin voivat osallistua vain täysi-ikäiset (ennen kilpailun päättymisajankohtaa 18 vuotta täyttäneet) henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Lillan Nordic Oy ei vastaa tietoteknisistä tai Lillan Nordic Oy riippumattomista syistä johtuvista ongelmista tai esteistä osallistua kilpailuun tai vastaanottaa palkintoa.

Mikäli kilpailun osallistumisessa edellytetään yhteystietojen täyttämistä, kaikki osallistumislomakkeessa pyydetyt tiedot on täytettävä, jotta osallistuminen on pätevä. ”Minulle saa lähettää markkinointiviestejä” -suostumuksen antamalla myönnät Hotelli Kuohun luvan käyttää tietojasi sinulle kohdennettuun markkinointiin. Lillan Nordic Oy ei anna markkinointitietoja kolmansille osapuolille.

Arvonnan suorittaminen ja palkintojen lunastus

Hotelli Sointu arpoo kilpailujensa palkinnot kaikkien kilpailuehdot täyttäneiden ja kilpailuun määräaikaan mennessä osallistuneiden kesken kilpailuajan päättymisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, minkä jälkeen Lillan Nordic Oy pyytää voittajia toimittamaan tarvittavat yhteystiedot palkinnon lunastamista ja toimittamista varten.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan kuluessa arvonnan jälkeen, Lillan Nordic Oy:llä on oikeus arpoa tilalle uusi voittaja ja tavoittamatta jäänyt voittaja menettää oikeutensa palkintoon. Lillan Nordic Oy:llä on oikeus julkaista voittajien nimet ja kotipaikkakunnat omissa tiedotuskanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Kilpailut sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook ja Instagram, käytävissä kilpailuissa noudatetaan yleisiä Lillan Nordic Oy:n kilpailujen sääntöjä. Sosiaalisen median kanava, jossa kilpailu käydään, ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi Lillan Nordic Oy:n kilpailuja millään tavalla, eivätkä ne liity mitenkään kyseiseen sosiaalisen median kanavaan.

Kilpailujen palkinnot

Kilpailujen palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle.

Lillan Nordic Oy varaa oikeuden muuttaa sääntöjä kilpailun aikana tai keskeyttää kilpailun perustellusta syystä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan siinä kanavassa, missä kilpailu käydään.